સંસ્થાની સફરના સથવારે

 

ADHIKARIS ( 2017- 2019 )
Post Name Village Contact No
President Shri Bhupendra Devraj Pasad Dedhia  
Wise President Shri Dipesh Manilal Savla Bidada 9004701537
Secretary Shri Sanjay Harakhchand Dedhia Wadala  
Secretary Shrimati Pragnya Zaverchand Nagda Changdai  
Treasurer Shri Bhavesh Talakshi Chheda Nana Asambia  
Treasurer Shri Ashok Lakshmichand Mammaniya Kapaya 9821816821
Past President
Shri Rajesh Kalyanji Chheda Kandagra 9920861896

KAROBARI MEMBERS ( 2017 - 2019 )

Post Name Village Contact No
Karobari Member Shri Ashwin Morarji Saiya Patri  
Karobari Member
Shri Ilesh Bhavanji Dharod Patri  
Karobari Member
Shri Jethalal Bhavanji Poladiya Kandagra  
Karobari Member
Shri Jitesh Dhansukhlal Savla Koday  
Karobari Member
Shri Pankaj Khimji Pasad Dedhia  
Karobari Member
Shri Piyush Khimji Pasad Bidada  
Karobari Member
Shri Pratik Popatlal Gala Bhojay  
Karobari Member
Shri Sharmil Harakhchand Dedhia Kandagra  
Karobari Member
Shri Sunil Popatlal Gala Kandagra  
Karobari Member
Shrimati Tarla Harish Gosar Dedhia  
Karobari Member
Shri Vipul Vinod Chheda Vaki
Karobari Member
Shrimati Aasha Rajesh Nagda
(Mahila Pankh President)
Vedh

9869831697

Karobari Member
Shri Robin Jyantilal Chheda Chiyasar  
Karobari Member
Shri Paresh Chapshi Satra Gundala  

 

 

.