સંસ્થાની સફરના સથવારે

 

SANJIVANI COMMITTEE ( 2017- 2019 )
Post Name Village Contact No
Convener
Shri Hirji Valji Gosar
Dumra

9820638950
Co. Convener
Smt Dipti Vipul Chheda
Vaki
9220953532
Member
Shri Lalit Devji Vira
Devpur
 
Member
Shri Govindji Kheraj Nisar
Devpur
 
Member
Shri Praful Jadhavji Malde
Bhujpur
 
Member
SmtHarsha Narendra Dedhia
Sherdi
 
Member
Ms Disha Mhupendra Pasad
Dedhia
 
Member
Shri Jigar Ratanshi Vora
Navinar
Member
Shri Hemant Khushal Chheda
Kandagra
 
Member
SmtAashaben Rajesh Nagda
Vedh
 
Member
Shri Jethalal Premji Maru
Halapur
 
Member
Shri Sharmil Harakhchand Dedhia
Kandagra
 
Member
SmtTarla Harish Gosar
Dedhia
 
Member
Shri Rajesh Kalyanji Chheda
Kandagra
 
Member
Shri Smit Zaverchand Nagda
Changdai
 

 

 

.