સંસ્થાની સફરના સથવારે

 

RAMAT GAMAT  COMMITTEE ( 2017- 2019 )
Post Name Village Contact No
Convener
Shri Jitesh Dhansukhlal Savla Koday
Koday

9819190281
Co. Convener
Shri Deepak Suresh Visaria
Godhra
 
Member
Shri Minal Ramesh Vikmani
Gadhshisa
 
Member
Shri Ashok Laxmichand Mamania
Kapaya
 
Member
Shri Bhavin Hemchand Lalan
Koday
 
Member
Shri Mayur Jethalal Gosar
Chiyasar
Member
Shri Uday Morarji Chheda
Vadala
Member
Ms  Priti Ishan Gada
Mota Ratadia
Member
Shri Ronak Vilash Gosar
Mapar
Member
Ms Krupa Narendra Dedhia
Sherdi

 

 

.