શ્રી ડો કે વી ઓ સેવા સમાજ ,મહિલા પાંખ આયોજિત વનિતા હરિયા શેમ્પુ ફેસવોશ ડેમો સતત બીજો પ્રોગ્રામ જોરદાર પ્રતિસાદ સાથે પૂર્ણ થયેલ છે

વર્ષ ૨૦૧૯ - ૨૦૨૧ માટે ની ચુંટણી નુ કાર્યક્રમ

શ્રી ડોમ્બિવલી ક.વિ.ઓ.સેવા સમાજની મહિલા પાંખે ઉજવ્યો અનોખી રીતે friendship day.

Notram competition - First time in Dombivli done by Shree Dombivli k.v.o.seva samaj sports team.