સંસ્થાની સફરના સથવારે

 

MAHILA PANKH COMMITTEE ( 2017- 2019 )
Post Name Village Contact No
Convener
Smt Aasha Rajesh Nagda
Vedh

7678002901
Co. Convener
Smt Pushpa Bhupendra Pasad
Dedhia
9167005601
Member
Smt Manisha Valabhji Dedhia
Gadhshisha
 
Member
Smt Harsha Narendra Dedhia
Sherdi
 
Member
Smt Aasha Rajesh Chheda
Kandagra
 
Member
Smt Rashmi Ramnik Rambhiya
Godhara
 
Member
Smt Alpa Mukesh Gosar
Dumra
 
Member
Smt Falguni Sharmil Dedhia
Kandagra
Member
Smt Bharti Suresh Chheda
Mundra
 
Member
Smt Dipti Vipul Chheda
Vaki
 
Member
Smt Dipti Kishor Bavua
Tumbdi
 
Member
Smt Sakuntla Laherchand Sangoi
Nagalpur
 
Member
Smt Jigna Keniya
Baroi
 
Member
Smt Priti Hariya
Halapur
 

 

 

.