સંસ્થાની સફરના સથવારે

 

EDUCATION COMMITTEE ( 2017- 2019 )
Post Name Village Contact No
Mentor Shri Revant Ramji Hariya Laija

9833147702

Convener Smt Bharti Prakash Dedhia Gundala 9323646688
Co. Convener Shri Monil Amrutlal Chhadva Lakhapur 9769369990
Member
Smt Jasmine Hiten Boricha Rayan  
Member
Shri Pankaj Khimji Pasad Dedhia  
Member
Shri Nikhil Motilal Dedhia Gadhshisha  
Member
Shri Vaishali Bharat Gangar Kandagra  
Member
Shri Ketan Manilal Dedhia Lakhapur  
Member Shri Vipul Vinod Chheda Vaki  
Member Smt Meenakshi Vilas Gosar Maapar  
Member Smt Lekha Paras Pasad Dedhia  
Member Ms Jinal Sanjay Chheda Kandagra  

 

 

.