સંસ્થાની સફરના સથવારે

 

ANAJ COMMITTEE ( 2017- 2019 )
Post Name Village Contact No
Convener
Shri Kirti Lakhamshi Dedhia
Bhujpur

9820326256
Co. Convener
Shri Dhiraj Kanji Dedhia
Patri
9821207727
Member
Shri Haribhai Odhavji Sethia
Kharaoa
 
Member
Shri Vasant Mulchand Gala
Bhorara
 
Member
Shri Harsh Ladhubhai Dedhia
Kundrodi
 
Member
Shri Pravin Lalji Mamaniya
Bada
 
Member
Shri Ashish Jethalal Hariya
Dumra
 
Member
Shri Jitesh Valabhji Gosar
Mata Asambia
 
Member
Shri Piyush Ratilal Savla
Kharaoa
 
Member
Shri Shailesh Lakshmichand Visaria
Halapur
 
Member
Shri Shailesh Ratilal Karani
Dumra
 
Member
Shri Chandresh Morarji Dedhia
Gadshisha
 
Member
Shri Bharat Virji Dedhia
Mothara
 
Member
Shri Hiren Jdhavji Dedhia
Kandagra
 
Member
Shri Pravin Dungarshi Chheda
Nana Asambia
 

 

 

.