સંસ્થાની સફરના સથવારે

 

TREKKING  COMMITTEE ( 2017- 2019 )
Post Name Village Contact No
Convener
Shree Suresh Kalyanji Chheda
Kandagra

9833719121
Co. Convener
Shree Sagar Manilal Gala
Kotda Roha
 
Member
Shree Dr. Kaushik Raghavji Gada
Bada
 
Member
Kumari Riddhi Hiren Dedhia
Kandagra
 
Member
Shrimati Pooja Vipul Chheda
Ghodra
 
Member
Shree Bhavesh Mulchand Chheda
Kapaya

 

 

.